Groep 5 : Welkom | Leerkrachten | Actueel | Uitleg | Kalender | Fotoboek 

Welkom bij groep 5

 

Hieronder vindt u de informatie met betrekking tot groep 5. Per vakgebied is aangegeven hoe we werken en welke methode gebruikt wordt.

Een hartelijke groet,

René van den Brink en Anja Nieuwenweg.
 
Informatie groep 5 – Schooljaar 2017 - 2018
 
De kinderen krijgen op maandag, dinsdag en woensdag les van meester René van den Brink. Donderdag en vrijdag staat juf Anja Nieuwenweg voor de groep. 

Godsdienstonderwijs
Op vrijdag wordt de psalm overhoord. Op de maandag zal de nieuwe psalm aangeleerd worden. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld. We werken met de methode ‘Hoor het Woord’. Op vrijdag krijgen de kinderen een Bijbelse verwerking of een verhaal uit de kerkgeschiedenis. Daarnaast zingen we regelmatig een mooi lied, o.a. uit de muziekbundel “Op Toonhoogte”.  

Rekenen
Elke dag staat er een uur rekenen op het rooster. De volgende onderdelen komen aan de orde:
- oriëntatie op de getallen t/m 1000
- optellen en aftrekken tot en met 100
- optellen en aftrekken t/m 1000
- vermenigvuldigen en delen
- meten, tijd en geld
In groep 4 zijn de tafels van 1, 2, 4, 5 en 10 geautomatiseerd. In groep 5 zullen de overige tafels tot 10 worden aangeleerd en geautomatiseerd.
We werken met de methode ‘Pluspunt, nieuwste versie 3’. Lessen van klassikale instructie en zelfstandig werken wisselen elkaar af. Na het inoefenen van de instructie gaan de kinderen op niveau verder met hun werk. De kinderen die nog extra instructie nodig hebben. De nieuwe methode Pluspunt bestaat uit een lesboek, een opdrachtenboek en een werkboek. Daarnaast is er ook extra materiaal aanwezig. In de derde week van elk blok is er de methodetoets. De bedoeling is dat de verwerking digitaal gaat gebeuren, zodat de kinderen direct feedback krijgen op hun gemaakte werk.
In groep 5 leren we o.a. optellen en aftrekken met steeds grote(re) getallen. De tafels zijn als basis ook in groep 5, maar ook de groepen die nog volgen erg belangrijk. Het is heel belangrijk om indien nodig de tafels thuis ook te oefenen en bij te houden!
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.

Taal/Spelling
Voor taal en spelling gebruiken we de nieuwe methode ‘Taal actief versie 4’.
Dit schooljaar stappen we over van Taalverhaal naar deze nieuwe methode. De eerste paar weken werken we aan lesstof die als basis dient voor de overstap naar deze methode.
Taal actief differentieert in niveaus, ook bij de instructie. Er wordt daarbij dus rekening met kinderen en die wat meer hulp nodig hebben, maar ook met kinderen die meer aankunnen.
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les. Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen alle themawoorden meerdere keren aan bod. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma: woordenschat extra. Ook van Taal actief
 
Schrijven
In groep 4 hebben de kinderen de hoofdletters leren schrijven. In groep 5 wordt verder aandacht besteed aan de vormgeving van letters en letterverbindingen. Hiernaast wordt aandacht besteed aan duidelijkheid en automatisering van het handschrift. Verder wordt het schrijven zonder hulplijn en het schrijven op een basislijn aangeleerd en geoefend. Twee keer per week wordt een schrijfles afgenomen.

Technisch Lezen
We gebruiken voor het leesonderwijs de methode ‘Lekker Lezen’. De klas is dan verdeeld in verschillende (leesniveau)groepen. Er zijn leesgroepen die begeleiding krijgen van een leerkracht of indien mogelijk van een ouder. De overige kinderen werken zelfstandig. De kinderen die het hoogste AVI-niveau gehaald hebben werken zelfstandig aan een andere lees- en verwerkingsopdracht.
De CITO leestoetsen DMT en AVI worden afgenomen in januari en juni.

Begrijpend Lezen:
Methode: Nieuwsbegrip
Elke week krijgen de kinderen een les van deze methode. De les is samengesteld rondom een actueel thema dat in de betreffende week in het nieuws is. Aan de hand van een introductiefilmpje wordt het onderwerp gepresenteerd en met behulp van een tekst met opdrachten verder mondeling en/of schriftelijk dan wel digitaal behandeld.
Regelmatig worden er bij deze methode ook toetslessen gemaakt.
In januari wordt de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.

Stillezen
Dagelijks hebben we een kwartiertje stillezen. Dit is bedoeld om het lezen te stimuleren en te bevorderen. In deze tijd vindt ook pre-teaching en RT plaats. 

Geschiedenis
Voor geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wijzer’. We behandelen gebeurtenissen die voor Nederland van belang zijn geweest uit de tijdvakken: tijd van jagers en boeren, tijd van monniken en ridders, tijd van regenten en vorsten, tijd van burgers en stoommachines en tijd van de wereldoorlogen.
We werken met een mooi werkboek en ook het digibord wordt er bij ingezet.  
Aardrijkskunde
We werken met de methode ‘Meander’. In groep 5 worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Wat is aardrijkskunde?, verschillen tussen dorpen en steden, Nederland onder de zeespiegel, waar komt ons eten vandaan?
In groep 5 wordt ook een begin met de topo van Nederland gemaakt
Natuur en techniek
Bij Natuur werken we de methode ‘Naut’. De onderwerpen zijn genomen uit de categorieën:
-De wereld om je heen                     
-Planten en dieren                
-Voeding en je lichaam                     
-Techniek om je heen
-Weer en klimaat

Wonderlijk gemaakt
Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8. In de lessen van groep 5 komen ook spannende onderwerpen als verdachte situaties en de eigen lichaamstaal aan bod. Onderwerpen uit eerdere jaren, zoals het wonder van geboorte en zelfvertrouwen worden verder uitgediept.
 
Sociaal Emotioneel
Met ingang van dit schooljaar gebruiken we de nieuwe methode Kwink.  Deze methode gaat uit van de SEL-competenties, namelijk: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties kunnen hanteren. Per vijf lessen wordt een ouderbrief verstrekt.

Engels
In groep 5 krijgen de kinderen Engels. Hierbij wordt gewerkt volgens de digibordmethode: Take it Easy. De digitale leerkracht presenteert de les. Via filmpjes, liedjes, leesteksten, luisterteksten en cartoons komen de kinderen in aanraking met het Engels. Juf Lenny (de digitale leerkracht) is native speaker en neemt de leerlingen mee door de lesstof. De thema’s die in groep 5 worden behandeld, worden in groep 7 herhaald. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen in groep 5 zijn: persoonlijke gegevens, eten en drinken, hobby’s, de weg vragen, gezondheid en wonen.

Muziek
We gebruiken hiervoor de methode: ‘Muziek moet je doen’. Gaandeweg de basisschoolperiode leren de kinderen de basis van het notenschrift en andere zaken die met muziek maken van doen hebben. Ook leren ze verschillende muziekinstrumenten en muziekstijlen kennen.
 
Verkeer
Een keer in de week wordt het vak verkeer gegeven. Hiervoor hebben we de verkeerskrant ‘Op voeten en fietsen’. Kinderen leren daarbij de verkeersregels en hoe je veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Veel van de lesstof wordt gepresenteerd op het digibord.

Computervaardigheden
De kinderen werken met regelmaat op de computer. Zo ontwikkelen ze hun computervaardigheden. Verder zal er op de computer geoefend worden voor de vakken rekenen, spelling en taal.

Handvaardigheid/tekenen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen,schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie. Indien mogelijk worden crea-middagen opgezet, waarbij de leerlingen samenwerken met de leerlingen van andere groepen. Per week wordt een les van tekenen gegeven en/of een les handvaardigheid.

Gymnastiek
Op dinsdagmiddag om 14:30 uur krijgen de kinderen gym in de zaal van De Meeuwen. Afwisselend worden de lessen verzorgd door de gymdocent en de herhalingsles door de eigen leerkracht. We vertrekken met de bus om 14.10 uur en zijn rond 15.30 uur weer terug bij school. De kinderen moeten op deze dag hun gymkleding en gymschoenen meenemen. Handig is om sieraden zoals kettinkjes thuis te laten. Die mogen namelijk voor de veiligheid niet om tijdens het gymmen.

Spreekbeurten
Eenmaal per jaar wordt er door ieder kind iets verteld over een onderwerp dat zijn/haar interesse heeft. Op een lijst die in de klas hangt kunnen de kinderen intekenen op datum en onderwerp. De kinderen krijgen een blad met uitleg mee en dat is ook terug te vinden op de uitlegpagina van onze groep op de schoolsite.

Voorleeswedstrijd
Om het lezen te stimuleren houden we samen met andere groepen een voorleeswedstrijd. Voorafgaand zijn er voorrondes in de groepen. Het meedoen is niet verplicht, maar we stimuleren het wel.

Huiswerk
In groep 5 zullen de kinderen af en toe huiswerk mee krijgen. Het zal dan vooral gaan om extra ondersteuning en het oefenen van de tafels. De woordpakketten worden ook thuis geoefend, als voorbereiding op de dictees die worden afgenomen. Regelmatig worden er wel bladen meegegeven voor een toets zodat de kinderen dan thuis met een ouder de lesstof voor een toets nog kunnen doornemen. Verplicht is dat in groep 5 nog niet.

Tot slot…
U hebt het een en ander kunnen lezen over de vakken die de kinderen krijgen in groep 5. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kom dan na schooltijd gerust even langs.
 
Met vriendelijke groet, René van den Brink en Anja Nieuwenweg.BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet