Groep 4 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies | Kalender | Fotoboek 

GROEP 4/5                 CURSUSJAAR 2014 / 2015    GROEP 4 en 5                                          CURSUSJAAR 2014 / 2015
 
Bijbelse Geschiedenis:
Methode: Hoor het Woord
Deze methode begint dit jaar met de reis van het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land. Het is een uitgebreide methode met verschillende delen, zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt verteld. Er staan veel mooie verwerkingen in.
 
Psalmversje: 
Het psalmversje wordt iedere maandag aangeleerd en op vrijdag overhoord.
Iedere dag wordt de psalm een aantal keren gezongen.
Daarnaast leren we regelmatig een mooi lied, o.a. uit “Ook uit de mond der kinderen”.
 
Taal/spelling:
Methode: Taalverhaal
Taal is onderverdeeld in vier domeinen:
A. Mondeling:                       spreken/luisteren
B. Leesvaardigheid:              lezen
C. Schrijfvaardigheid:         stellen/spellen
D. Taalbeschouwing:                       woord- en zinsbouw
Woordenschat komt in alle domeinen terug.
De methode is opgebouwd uit 5 blokken met elk vier hoofdstukken. Met één blok zijn we ruim zes weken bezig. In de zevende week wordt er getoetst.
In een apart schrift krijgen de kinderen af en toe een stelopdracht.
De kinderen krijgen instructie van nieuwe woorden, schrijven ze in een spellingschrift en maken er leuke oefeningen mee. Deze woordpakketten staan op de site om ook thuis goed te oefenen. Na twee weken volgt het signaaldictee voor een tussentijdse controle.
Later is er een controledictee.
De CITO toetsen voor Spelling vinden plaats in februari en juni.
De toets CITO Taalschaal maken de kinderen in november en in april.
 
Spreekbeurten
Eenmaal per jaar wordt er door ieder kind iets verteld over een onderwerp dat zijn/haar interesse heeft. Op een lijst die in de klas hangt kunnen de kinderen intekenen op datum en onderwerp. De kinderen krijgen de leidraad  “Hoe houd ik een spreekbeurt?” mee.
 
Technisch Lezen
Methode: Lekker Lezen
De klas is verdeeld in niveaugroepen.
De CITO toetsen DMT (woordlezen) en AVI (tekstlezen) zijn in januari en juni.
 
Begrijpend Lezen:
In januari wordt in groep 5 de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.
 
Stillezen
Drie keer per week beginnen we de dag met een kwartiertje stillezen.
 
 
 
Voorleeswedstrijd
In november is de voorleeswedstrijd voor groep 4, 5 en 6.
Eerst zijn er voorrondes in de groepen.
 
 
Schrijven
Methode: Schrijven in de basisschool
In groep 4 wordt het schrijven van de hoofdletters aangeleerd. In Groep 5 onderhouden en verbeteren de kinderen hun handschrift.
 
Rekenen en wiskunde
Methode: Pluspunt nieuwe versie
In groep 4 leren we optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1 t/m 5 en 10
In groep 5 leren we optellen en aftrekken tot 1000 en de tafels van 6 t/m 9
Ook worden de tafels uit groep 4 herhaald. We hebben er een speciaal oefenblok voor.
Het is heel belangrijk om de tafels thuis ook veel te oefenen!
We besteden ook aandacht aan meten van o.a. lengte, gewicht, tijd en temperatuur.
Het is de bedoeling dat er ook thuis veel geoefend wordt met klokkijken en geld rekenen.
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.
 
Aardrijkskunde
Methode: Meander
Thema’s die aan de orde komen zijn genomen uit  Nederland
-Onderweg
-Om ons heen
-Waterland
-Platteland
-Over de grens
Elke derde les van een thema is topografie in de context van het betreffende thema.
 
Geschiedenis:
Methode: Bij de Tijd en Venster op Nederland (proef)
We behandelen gebeurtenissen die voor Nederland van belang zijn geweest uit de tijdvakken: tijd van jagers en boeren, tijd van monniken en ridders, tijd van regenten en vorsten, tijd van burgers en stoommachines en tijd van de wereldoorlogen.
 
Natuur en techniek
Methode: Naut
De onderwerpen zijn genomen uit de categorieën:
-De wereld om je heen                      
-Planten en dieren                 
-Voeding en je lichaam                     
-Techniek om je heen
-Weer en klimaat       
Ook kijken we naar het educatieve programma “Nieuws uit de natuur”.
Vier keer per jaar gaan we  speciaal aan de slag met de techniekkisten.
 
Verkeer
We werken met de verkeerskrant “Op Voeten en Fietsen”.
 
Sociaal-emotionele vorming
Methode: Kinderen en hun sociale talenten
De acht gedragscategorieën die we behandelen zijn:
ervaringen delen, aardig doen,samen spelen en werken, een taak uitvoeren,
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.
Binnen onze school houden we ons aan de regels van het project: “Geef me de vijf”
(zie schoolgids). Steeds staat er twee maanden lang één van die regels centraal binnen alle groepen (zie bij de spiegel in de hal).
Binnen de klas doen we met name in de eerste weken groepsvormende activiteiten en werken we het hele jaar door met het “zonnetje van de week”.
Daarnaast nemen we in oktober een sociogram af en vragen rondom sociale veiligheid.
 
Muziek
Methode: Moet je doen: Muziek
Al zingend, luisterend, muziek makend en bewegend zijn de kinderen bezig met verschillende  aspecten van muziek: klank, vorm en betekenis
( klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur en vormen als  rondo en canon)
 
Beeldende vorming en crea-middagen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming
De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen, schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie. Tijdens de speciale crea-middagen werken
de leerlingen van de middenbouw (3/4/5) en de bovenbouw (6/7/8) in gemengde groepen steeds twee middagen aan een onderwerp met hulp van ouders en leerkrachten.
 
Gymnastiek: Op vrijdagochtend in de Putter Eng.
 
Zwemmen: Op woensdagochtend met de bus naar Bosbad Putten.
 
 
Excursies
Een paar keer per jaar gaan we op excursie, nl. naar:
-Muiden: het Muiderslot
-Arnhem: Het Gelders Orkest
-Putten: de fotospeurtocht ‘Een kiekje in Putten’
Verdere informatie volgt nog.
Met de hele school gaan we gezamenlijk op excursie naar het Openluchtmuseum.
 
Klassenouder
Ali Koedijker
 
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet