Groep 4-5 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies | Kalender | Fotoboek 

GROEP 4/5                 CURSUSJAAR 2014 / 2015  

Bijbelse Geschiedenis:
Methode: Hoor het Woord deel A
Deze methode begint dit jaar met de Schepping.Het is een uitgebreide methode met verschillende delen, zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt verteld. Er staan veel mooie verwerkingen in.
Het psalmversje wordt iedere maandag aangeleerd en een week later overhoord. Daarnaast leren we regelmatig een mooi lied, o.a. uit “Ook uit de mond der kinderen”.
Samen met groep 7 en 8 houden we de biddag- en dankdagviering.
In januari hebben we de Bijbelse Themaweek.
 
Taal/spelling:
Methode: Taalverhaal
Taal is onderverdeeld in vier domeinen:
A. Mondeling:                        spreken/luisteren
B. Leesvaardigheid:               lezen
C. Schrijfvaardigheid:            stellen/spellen
D. Taalbeschouwing:            woord- en zinsbouw
voorbeeld zinsbouw: herkennen van onderwerp en werkwoord in de zin
voorbeeld woordbouw:benoemen van zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord
Woordenschat komt in alle domeinen terug.
De methode is opgebouwd uit 5 blokken met elk vier hoofdstukken. Met één blok zijn we ruim zes weken bezig. In de zevende week wordt er getoetst.
De toets CITO Taalschaal maken de kinderen in november en in april.
De kinderen krijgen bij spelling instructie van nieuwe woorden, schrijven ze in een spellingschrift en maken er leuke oefeningen mee. Op onze website  zijn alle woordpakketten te vinden om thuis te oefenen Na twee weken volgt het signaaldictee voor een tussentijdse controle. Later is er een controledictee.  Zie de jaarplanning.
Nieuw in groep 6 is het leren van de regels voor de werkwoordspelling:
hele werkwoord, persoonsvorm, deelwoord, verleden tijd, tegenwoordige tijd
De CITO toetsen voor Spelling vinden plaats in januari en juni.
Spreekbeurten
Eenmaal per jaar wordt er door ieder kind iets verteld over een onderwerp dat zijn/haar interesse heeft. Op een lijst die in de klas hangt kunnen de kinderen intekenen op datum en onderwerp. De kinderen krijgen de leidraad  “Hoe houd ik een spreekbeurt?” mee.
 Technisch Lezen
Methode: Lekker Lezen
Ieder kind oefent het technisch lezen op eigen AVI-niveau. Wie dat nodig heeft krijgt in een groepje extra begeleiding en/of RALFI-lezen.
De CITO toetsen DMT worden afgenomen in januari en juni.
Stillezen
Drie keer per week beginnen we de dag met een kwartiertje stillezen.
 Voorleeswedstrijd
Voor de voorleeswedstrijd voor groep 4, 5 en 6 zijn er eerst voorrondes in de groepen.

Begrijpend Lezen:

Methodes: CITO Hulpboek en  Nieuwsbegrip XL
Uit het CITO hulpboek maken de kinderen van groep 6 elke week een taak die daarna op school besproken wordt. Ook wordt dan een begin gemaakt met de nieuwe taak.
Nieuwsbegrip voor groep 5 en 6:
Een leesstuk uit het nieuws met begripsvragen wordt mondeling en/of schriftelijk behandeld. De kinderen leren daarbij strategieën aan om de tekst goed te begrijpen.
In januari wordt de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.
Schrijven
Methode: Schrijven in de basisschool
Rekenen en wiskunde
Methode: Pluspunt.
De methode Pluspunt bestaat uit een lesboek, een opdrachtenboek en een plusboek. De kinderen rekenen in het werkboek, een schrift of op een kopieerblad. In de derde week van elk blok is er de methodetoets.
In groep 5
Getalbegrip:
verkennen van de getallenlijn t/m 1000
Optellen en aftrekken tot 1000
rijgmethode, splitsmethode en kolomsgewijs rekenen (vanuit splitsmethode)
Vermenigvuldigen en delen
de tafels van 6, 7 , 8 en 9
de tafels uit groep 4 herhalen
Meten
 lengte, oppervlakken, inhoud, gewicht, tijd en temperatuur.
In groep 6
Getalbegrip:
verkennen van de getallenlijn t/m 10.000
Optellen en aftrekken
tot 10000 m.b.v. eigen oplossingsmethode:
rijgmethode, splitsmethode en kolomsgewijs rekenen (vanuit splitsmethode)
Vermenigvuldigen en delen
Tafels van 1 t/m 10 gebruiken voor moeilijke vermenigvuldigingen Cijferend ( onder elkaar) vermenigvuldigen vanuit herhaald optellen, daarna verkorten door handige happen bijvoorbeeld 12 x 29= 2x 29 en 10x 29. Delen met rest verder oefenen Cijferend (onder elkaar) delen vanuit herhaald aftrekken, daarna verkorten tot handige happen Breuken(zichtbaar en in een betekenisvolle context: bijvoorbeeld pizza verdelen)
Meten
meten van lengte en afstanden: mm-cm-dm-m-km
meten van oppervlakken: m2 en cm2
meten van  inhoud: ml, cl, dl,  l
meten van  gewicht:gram en kg
meten van tijd:digitaal en analoog klokkijken en jaarkalender:schrikkeljaar en kwartaal
meten van temperatuur: in samenhang met grafieken
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.
Aardrijkskunde
Methode:Meander
Thema’s die aan de orde komen zijn genomen uit  Nederland
-Water                        Deltawerken               Zeeland en Flevoland
-Werk en energie        dienstensector            Noord-Brabant en Limburg
-De aarde beweegt     nacht/dag  
zomer/winter              Groningen, Friesland en Drenthe
-Streken en klimaten  warm en koud             Gelderland en Overijssel
-Allemaal mensen       steden                         Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Elke derde les van een thema is topografie in de context van het betreffende thema.
Geschiedenis:
Methode: Bij de Tijd
We behandelen gebeurtenissen die voor Nederland van belang zijn geweest uit de tijdvakken: tijd van jagers en boeren, tijd van monniken en ridders, tijd van regenten en vorsten, tijd van burgers en stoommachines en tijd van de wereldoorlogen.
Natuur en techniek
Methode: Naut
De onderwerpen zijn genomen uit de categorieën:
-Natuurlijke verschijnselen               
-Materiaal uit de natuur                    
-Techniek om ons heen         
-Voortplanting
-Aarde in het heelal   
Ook kijken we naar het programma “Nieuws uit de natuur”.
De techniekmorgen is op vrijdag 14 maart van 11.00 tot 12.30 uur
Verkeer
We werken met de verkeerskrant “Op Voeten en Fietsen”, die 8 keer per jaar verschijnt.
Sociaal-emotionele vorming
In oktober start de cursus van IKOS ‘Opkomen voor jezelf’.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen met het bijbehorende huiswerk.
Methode: Kinderen en hun sociale talenten
De acht gedragscategorieën die we behandelen zijn:
ervaringen delen, aardig doen,samen spelen en werken, een taak uitvoeren,
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.
Binnen onze school houden we ons aan de regels van het project: “Geef me de vijf”.
Steeds staat er twee maanden lang één van die regels centraal binnen alle groepen
(zie bij de spiegel in de hal).
De groepsregels zijn samen bedacht en door alle kinderen ondertekend.
Binnen de klas doen we groepsvormende activiteiten en werken we het hele jaar door met het “zonnetje van de week”.
Daarnaast nemen we in oktober een sociogram af, vullen de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) in en beantwoorden de kinderen vragen rondom sociale veiligheid.
 Muziek
Methode: Moet je doen: Muziek
Al zingend, luisterend, muziek makend en bewegend zijn de kinderen bezig met verschillende  aspecten van muziek: klank, vorm en betekenis
( klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur en vormen als  rondo en canon)
Beeldende vorming en crea-middagen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming
De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen,schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie. Tijdens de speciale crea-middagen werken
de leerlingen van de middenbouw (3/4/5) en de bovenbouw (6/7/8) in gemengde groepen steeds twee middagen aan een onderwerp met hulp van ouders en leerkrachten.
Gymnastiek:              op vrijdagmorgen in de Putter Eng.
Dinsdag 13 mei: schoolkorfbal voor groep 5 en 6 bij De Meeuwen
Zwemmen (groep 5): op woensdagochtend in Bosbad Putten.
Excursies
Een paar keer per jaar gaan we op excursie:
-25 september Arnhem           Het Gelders Orkest                            Arnhem
-10 oktober                             CUVO project ‘Soundtrack’             Putten
-januari                                   bibliotheek                                         Putten
- 8 mei                                    fotospeurtocht ‘Een kiekje in Putten’  Putten
- 22 mei                                  schoolreis                                           ?
-juni/ juli                                 Muiderslot                                          Muiden
 
Klassenouder: Elma Drost
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet