Groep 4 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies | Kalender | Fotoboek 

GROEP 4                                        CURSUSJAAR 2015 / 2016
 
Bijbelse Geschiedenis:
Methode: Hoor het Woord
Deze methode begint dit jaar met de geschiedenissen van koning Saul en David. Het is een uitgebreide methode met verschillende delen, zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt verteld. Er staan veel mooie verwerkingen in.
 
Psalmversje:  
Het psalmversje wordt iedere maandag aangeleerd en op vrijdag overhoord.
Iedere dag wordt de psalm een aantal keren gezongen.
Daarnaast leren we regelmatig een mooi lied, o.a. uit “Ook uit de mond der kinderen”.
 
Taal/spelling:
Methode: Taalverhaal
Taal is onderverdeeld in vier domeinen:
A. Mondeling:                       spreken/luisteren
B. Leesvaardigheid:              lezen
C. Schrijfvaardigheid:         stellen/spellen
D. Taalbeschouwing:                       woord- en zinsbouw
Woordenschat komt in alle domeinen terug.
De methode is opgebouwd uit 5 blokken met elk vier hoofdstukken. Met één blok zijn we ruim zes weken bezig. In de zevende week wordt er getoetst.
In een apart schrift krijgen de kinderen af en toe een stelopdracht.
De kinderen krijgen instructie van nieuwe woorden, schrijven ze in een spellingschrift en maken er leuke oefeningen mee. Deze woordpakketten staan op de site om ook thuis goed te oefenen. Na twee weken volgt het signaaldictee voor een tussentijdse controle.
Later is er een controledictee.
De CITO toetsen voor Spelling vinden plaats in januari en juni.
 
Technisch Lezen
Methode: Lekker Lezen
De klas is verdeeld in niveaugroepen.
De CITO toetsen DMT (woordlezen) en AVI (tekstlezen) zijn in januari en juni.
 
Begrijpend Lezen:
In juni wordt in groep 4 de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.
 
Voorleeswedstrijd 
In de zomer is de voorleeswedstrijd voor groep 4, 5 en 6.
Eerst zijn er voorrondes in de groepen.
 
Schrijven
Methode: Schrijven in de basisschool
In groep 4 wordt het schrijven van de hoofdletters aangeleerd.
 
Rekenen en wiskunde
Methode: Pluspunt nieuwe versie
In groep 4 leren we optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1, 2. 4, 5 en 10
Het is heel belangrijk om de tafels thuis ook veel te oefenen!
We besteden ook aandacht aan meten van o.a. lengte, gewicht, tijd en temperatuur.
Het is de bedoeling dat er ook thuis veel geoefend wordt met klokkijken en geldrekenen.
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.
 
Wereldoriëntatie
Meander- Naut- Brandaan doeboek voor groep 3/4
 
Techniek
Vier keer per jaar gaan we  speciaal aan de slag met de techniekkisten.
 
Verkeer
Klaar…over!
 
Sociaal-emotionele vorming
Methode: Kinderen en hun sociale talenten
De acht gedragscategorieën die we behandelen zijn:
ervaringen delen, aardig doen,samen spelen en werken, een taak uitvoeren,
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.
Binnen onze school houden we ons aan de regels van het project: “Geef me de vijf”
(zie schoolgids). Steeds staat er twee maanden lang één van die regels centraal binnen alle groepen (zie bij de spiegel in de hal).
Binnen de klas doen we met name in de eerste weken groepsvormende activiteiten
Het hele jaar door werken we met het “zonnetje van de week” en de “ík-koffer”.
Daarnaast nemen we in oktober een sociogram af en vragen rondom sociale veiligheid.
 
Muziek
Methode: Moet je doen: Muziek
Al zingend, luisterend, muziek makend en bewegend zijn de kinderen bezig met verschillende  aspecten van muziek: klank, vorm en betekenis
( klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur en vormen als  rondo en canon)
 
Beeldende vorming en crea-middagen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming
De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen, schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie.
Tijdens de speciale crea-middagen werken de leerlingen van groep 3 en 4 in gemengde groepen steeds twee middagen aan een onderwerp met hulp van ouders en leerkrachten.
 
Gym: Op dinsdagmiddag in de Putter Eng.
 
Zwemmen: Op woensdagochtend met de bus naar Bosbad Putten.
 
Excursies
Een paar keer per jaar gaan we op excursie.
Op 17 september gaan we met groep 1-4 op schoolreis naar Oud Valkeveen.
 
Klassenouder
Geuri Bosch

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet