Groep 4 : Welkom | Leerkracht | Actueel | Excursies | Kalender | Fotoboek 

GROEP 4                                        CURSUSJAAR 2016 / 2017
 

 

 
 
Bijbelse Geschiedenis:
Methode: Hoor het Woord
Deze methode begint dit jaar met de geschiedenissen van de koningen en profeten. Het is een uitgebreide methode met verschillende delen, zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt verteld. Er staan veel mooie verwerkingen in.
 
Psalm
Het psalmversje wordt iedere maandag aangeleerd en op vrijdag in groepjes overhoord.
Iedere dag wordt de psalm een aantal keren gezongen.
Daarnaast leren we regelmatig een mooi lied, o.a. uit “Ook uit de mond der kinderen”.
 
Taal/spelling:
Methode: Taalverhaal
Taal is onderverdeeld in vier domeinen:
A. Mondeling:                       spreken/luisteren
B. Leesvaardigheid:              lezen
C. Schrijfvaardigheid:         stellen/spellen
D. Taalbeschouwing:                       woord- en zinsbouw
Woordenschat komt in alle domeinen terug.
De methode is opgebouwd uit 5 blokken met elk vier hoofdstukken. Met één blok zijn we ruim zes weken bezig. In de zevende week wordt er getoetst.
De kinderen krijgen instructie van nieuwe woorden, schrijven ze in een spellingschrift en maken er leuke oefeningen mee. Deze woordpakketten staan op de site om ook thuis goed te oefenen. Na twee weken volgt het signaaldictee voor een tussentijdse controle.
Later is er een controledictee.
De CITO toetsen voor Spelling vinden plaats in januari en mei.
 
Technisch Lezen
Methode: Lekker Lezen
De klas is verdeeld in niveaugroepen.
De CITO toetsen DMT (woordlezen) en AVI (tekstlezen) zijn in januari en juni.
 
Begrijpend Lezen (tweede halfjaar groep 4)
Methode: Nieuwsbegrip
In  juni wordt in groep 4 de CITO toets Begrijpend Lezen afgenomen.
In januari is er een proeftoets.
 
Voorleeswedstrijd
Er is dit jaar ook weer een voorleeswedstrijd voor groep 4, 5 en 6.
Eerst zijn er voorrondes in de groepen.
 
Schrijven
Methode: Schrijven in de basisschool
In groep 4 wordt het schrijven van de hoofdletters aangeleerd.
 
Rekenen en wiskunde
Methode: Pluspunt nieuwe versie (3.0)
In groep 4 leren we optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1, 2. 4, 5 en 10
Het is heel belangrijk om de tafels thuis ook veel te oefenen!
We besteden ook aandacht aan meten van o.a. lengte, gewicht, tijd en temperatuur.
Het is de bedoeling dat er ook thuis veel geoefend wordt met klokkijken en geldrekenen.
De CITO toetsen Rekenen vinden plaats in januari en juni.
 
Wereldoriëntatie
Methode: Wijzer
 
Techniek
Tijdens de techniek-uren gaan we met hulp van ouders aan de slag met de techniekkisten.
 
Verkeer
Methode: Klaar…over!
 
Engels
Methode: Take it easy
 
Sociaal-emotionele vorming
Methode: Kinderen en hun sociale talenten
De acht gedragscategorieën die we behandelen zijn:
ervaringen delen, aardig doen,samen spelen en werken, een taak uitvoeren,
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.
Binnen onze school houden we ons aan vier basisregels regels.
Elke maand staat één van die regels centraal. (zie de spiegel in de hal).
Binnen de klas voeren we met name in de eerste weken groepsvormende activiteiten uit.
Het hele jaar door werken we met het “zonnetje van de week” en de “ík-koffer”.
Daarnaast nemen we in oktober een sociogram af en vragen rondom sociale veiligheid.
 
Muziek
Methode: Moet je doen: Muziek
Al zingend, luisterend, muziek makend en bewegend zijn de kinderen bezig met verschillende  aspecten van muziek: klank, vorm en betekenis
( klankduur, klankhoogte, klanksterkte en klankkleur en vormen als rondo en canon)
 
Beeldende vorming en crea-middagen
Methode: Moet je doen: Beeldende vorming
De kinderen leren verbeelden met technieken als tekenen, schilderen, knippen, plakken, krassen, vlechten en boetseren. Ze letten daarbij op de volgende beeldaspecten: vorm, kleur, lijn, vlak, structuur en compositie.
Tijdens de speciale crea-middagen werken de leerlingen van groep 3 t/m 5 in gemengde groepen steeds twee middagen aan een onderwerp met hulp van ouders en leerkrachten.
 
Gym: Op dinsdagmiddag met de bus naar de Meeuwen
 
Zwemmen: Op woensdagochtend met de bus naar Bosbad Putten.
 
Excursies
Eén keer per jaar gaan we op excursie met de klas.
Op 20 september gaan we met de hele school op excursie naar De Hoge Veluwe
 
Klassenouder
Francien van den Dool

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet