Missie en Visie

Basisschool met de Bijbel “ Bij de Bron” is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.
Wat dat betekent, hebben wij verwoord in onze missie en visie.
 
MISSIE

Missie vereniging
De scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Putten nemen de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping.
Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen.
 
Missie school
Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRONwaarden: 
     
Waarden zijn idealen en motieven die we als team vanuit onze christelijke identiteit nastreven en dus mederichting geven aan de inhoud/ontwikkeling van ons onderwijs.
 • We putten uit onze levensbeschouwelijke basis (de Bron, Bijbel als basis; Jezus Christus als Verlosser en Leraar) voor waarden-vol onderwijs. Deze waarden zijn Bijbelse waarden, waaruit de normen van de tien geboden voortvloeien. De kernwaarde daarbij is de liefde. Het gaat om de liefde tot God en de naaste.
 • Onze BRONwaarden zorgen ervoor dat ons onderwijs waardevol is. Waardevol kent de volgende aspecten: belangrijk, degelijk, nuttig, valide en kostbaar.
  • valide: de waarden zijn geformuleerd op een geldende basis en worden gesteund door wetenschappelijk onderzoek
  • kostbaar: de waarden zijn van bijzondere waarde omdat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen (benutten talenten)
  • degelijk: ze staan vast voor de lange termijn en zijn niet gevoelig voor de onderwijshype van de tijd
  • nuttig: de waarden dragen volop bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen
   belangrijk: de waarden hebben een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van het kind (en de leraar)
 
VISIE
 
Levensbeschouwelijke visie
Als christelijke school werken we vanuit het Bijbels principe, dat we God moeten liefhebben en de naaste als onszelf. Zo is elk kind een schepping van God, elk kind is uniek.
Wij werken vanuit bovenstaande visie en maken de visie zichtbaar in onze schoolorganisatie. We noemen hier: de omgang met elkaar, de keuze van de methodes, de taal die wordt gesproken en de sfeer die er heerst op school. Richtsnoer voor ons handelen is de Bijbel.
 
BRONwaarde: Putten bij de Bron.
De Bijbel als basis, Jezus Christus als Verlosser en Leraar.

 
Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid een onmisbaar element.

De volgende relaties zijn van groot belang:
a. de relatie tot God
b. de relatie tot de medemens
c. de relatie tot de natuur (schepping)
d. de relatie tot zichzelf

Ad a) Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht om het kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.
Ad b) We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met alle mensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.
Ad c) Op onze school leren wij de kinderen liefde en respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping.We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan.
Ad d) We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, maar dit mag nooit ten koste gaan van anderen.

Zo willen wij kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij.
 
Pedagogische visie
Samengevat kenmerkt het pedagogisch klimaat op Bij de Bron zich door het centraal stellen van het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zich geborgen voelen en bevorderen een optimale ontwikkeling van de leerlingen door:
 • het hebben van hoge verwachtingen
 • het bieden van een veilige en functionele leeromgeving
 • het toepassen van reïnforcement (positieve bekrachtiging)
 • het bieden van voldoende structuur
BRONwaarden: welbevinden van het kind staat centraal, geborgenheid en veiligheid bieden
 
Didactische visie
We hebben oog voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ieder kind verschillende gaven en talenten van God heeft gekregen. Daarom waarderen we de verschillen tussen kinderen ook positief.
Kinderen hebben een eigen manier van werken en een uniek meervoudig intelligentieprofiel. We willen recht doen aan de uniciteit van ieder kind. De verschillende intelligenties komen tot uitdrukking in het beeld leren met hoofd (cognitief), hart (sociaal/relatie/emotie) en handen (expressief).
Het is een uitdaging om de verschillende kanten van dit profiel te ontwikkelen.
Keuzevrijheid (er is iets te kiezen) is hierbij van belang.
        
We geven onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem en gebruiken hierbij actuele methoden. De hoofdvakken (rekenen/taal/lezen) hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs.
De doorgaande lijn is een belangrijke voorwaarde voor ononderbroken ontwikkeling. Dit betekent niet dat ieder zijn/haar eigenheid moet inleveren. Dit willen we benutten omdat enthousiasme, motivatie en ieders eigen talenten hiermee samenhangen. Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor ieder afzonderlijk teamlid. Het benutten van en ruimte geven aan ieders afzonderlijke gaven/talenten in het onderwijs op Bij de Bron geeft voeding aan de school in ontwikkeling.
Leren en ontwikkelen gebeurt bij uitstek in de samenwerking, dus: samen sterk!
 
Een goed onderwijsleerproces in de groepen is hierbij onmisbaar.
Tot de kernelementen van het onderwijsleerproces op onze school behoren:
 • de leraar staat centraal, hij voert de regie en hanteert een optimaal klassenmanagement
 • de leraar is doelgericht en werkt op basis van Plan-Do-Check-Act
 • effectieve besteding van de leertijd
 • goede instructie waarbij oefenen-herhalen-doen-automatiseren een terugkerende leerstrategie is 
BRONwaarden: bevorderen van de samenwerking en optimaal bijdragen aan de zelfstandigheid/ontplooiing en groei/ontwikkeling van de kinderen
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet