Passend Onderwijs

Een samenwerkingsverband passend onderwijs is de vorm waarin scholen samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Er zijn in Nederland ongeveer 75 samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs.
 
Basisschool Bij de Bron is aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe, Zeeluwe genaamd. 
Zeeluwe is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is.
 

Zorgplicht
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe of op een school voor speciaal (basis) onderwijs  
Het samenwerkingsverband en de scholen daarbinnen krijgen in de wet Passend Onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken van een ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsprofiel staat welke basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning de school biedt. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen soms om extra voorzieningen en/of faciliteiten t.a.v. de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften zal een afweging gemaakt worden. In het ondersteuningsprofiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.


Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs
Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling  aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.
Het samenwerkingsverband Zeeluwe  geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.

Ondersteuningsmiddelen
De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.


Zorgarrangementen
Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samenwerken in het belang van het kind.

Meer informatie over Zeeluwe: zie de website.
Voor vragen over passend onderwijs kunt u ook terecht bij het zorgteam van de school (bestaande uit directeur en IB-ers).
U kunt er ook meer over lezen in het zorgboekje van onze schoolgids. 

 

BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet