Resultaten van het onderwijs


Inspectie
In 2017 heeft onze school voor het laatst inspectiebezoek gehad. De inspectie heeft Bij de Bron op 10 domeinen als volgt beoordeeld:

Onderwijsproces
1 Aanbod
Voldoende
 
2 Zicht op ontwikkeling
Voldoende
 
3 Didactisch handelen
Voldoende
 
4 (Extra) ondersteuning
Goed
Schoolklimaat
5 Veiligheid
Voldoende
 
6 Pedagogisch klimaat
Goed
Onderwijsresultaten
7 Resultaten
Onvoldoende
Kwaliteitszorg
8 Kwaliteitszorg
Voldoende
 
9 Kwaliteitscultuur
Voldoende
 
10 Verantwoording en dialoog
Onvoldoende
 
Omdat de eindtoetsresultaten (aspect 7)  in de periode 2015-2017 onder de ondergrens lagen, heeft de school een onvoldoende beoordeling gekregen van de Inspectie voor Onderwijs. Het resultaat van de Eindtoets van CITO over vijf schooljaren is hieronder weergegeven:
 
schooljaar
2014
2015
2016
2017
2018
schoolscore
536,0
533,1
533,2
527,9
537,9
landelijk gemiddelde
534,4
534,8
534,5
535,1
534,9
ondergrens inspectie
534,5
534,5
534,5
534,6
534,6
 
Zoals u kunt zien in de tabellen scoren we in 2018 weer ruim boven het landelijk gemiddelde. Onder het kopje ‘Acties ter verbetering van de eindopbrengsten’ kunt u lezen wat wij o.a. doen om deze scores op niveau te houden.
Het volledige rapport kunt u lezen op de website van de Inspectie van Onderwijs.

Wij hechten eraan dat (nieuwe) ouders op de hoogte zijn van de aanleiding van deze onvoldoende en ons actieplan. Wij zijn als team erg gemotiveerd om op alle punten minimaal een voldoende te scoren en delen ons plan graag met u.
 

Wat gaat goed?
 • Op Bij de Bron is een hardwerkend team dat samen werkt aan verbetering en kwaliteit van het onderwijs.
 • Er is een veilig schoolklimaat. Er zijn eenduidige afspraken t.b.v. de sfeer op school. Leerlingen vertellen dat ze met plezier naar school gaan.
 • De zorgstructuur is goed geborgd: de leerkrachten houden met toetsen en waarnemingen bij wat kinderen kennen en kunnen. Met die gegevens wordt passend werk geboden voor kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben.
 • Inzet van computerprogramma’s waarmee de leerkracht ziet hoe de kinderen de opdrachten maken, zodat direct extra hulp gegeven kan worden.
 • Voor kinderen die uitvallen is een apart plan, waarin de leerstof aangepast wordt en het toch uitdagend blijft.
 
 
Acties ter verbetering van de eindopbrengsten
 • Begrijpend lezen: werken aan goede leesvaardigheid, taakaanpak, woordenschat en strategieën.
 • Rekenen: verbeteren van de rekendidactiek met teamscholing en inzet van de rekenspecialist
 • Leerwinst bij gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen vergroten; focus op aanpak en aanbod
 • We vergroten de betrokkenheid van de kinderen bij de lessen door activerende didactiek.
 
Verantwoording en dialoog
We zetten extra in op de verantwoording en dialoog met ouders m.b.t. de schoolontwikkeling en resultaten. De volgende ingredienten worden of zijn inmiddels onderdeel van een jaarcyclus:

 • Ieder half jaar geven we ouders een update van de resultaten
 • Via het Ouderportaal hebben de ouders toegang tot informatie over de ontwikkeling van hun kind
 • Via Social Scools houden we ouders op de hoogte van nieuws en kunnen we snel en doelgericht met ouders communiceren (vanaf november 2018)
 • Een klankbordgroep van ouders komt  samen rondom inhoudelijke thema’s (vanaf schooljaar 2018-2019)
 • De nieuwsbrief wordt binnen Social Scools een Nieuwsflits met meer ruimte voor onderwijsinhoudelijke thema’s. In de huisige nieuwsbrief worden deze thema’s in de rubriek  Uitgelicht geplaatst.
 • Focus op speerpunten van beleid in de actieve samenwerking met de MR (vanaf schooljaar 2018-2019)
 
Wij hopen dat u, na het lezen van bovenstaande informatie, voldoende op de hoogte bent van de ontwikkelingen op onze school. Neemt u bij vragen gerust contact op met de schoolleiding door een bericht te sturen naar bijdebron@cnsputten.nl
Wij hopen u dit jaar nog te kunnen melden dat wij op alle onderdelen voldoende scoren. Wordt vervolgd!
 
Visie en verantwoording
De resultaten van alle leerlingen worden gevolgd met methodegebonden en landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen.

De inspectie houdt toezicht op de resultaten van het onderwijs. Dat doet zij door de beoordeling van de eindresultaten (Eindtoets gr.8) te baseren op de resultaten van ten minste drie jaargroepen.

De school verantwoordt zich elk jaar aan de hand van de toetsuitslagen aan bestuur en ouders (zie Toetsen en resultaten 2018). Naast de verantwoording achteraf wordt vooraf gewerkt met streefdoelen voor de kernvakken.

De scores van de CITO Eindtoets worden jaarlijks gepubliceerd in de schoolgids (zie hfst.8) samen met de verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs.

In tegenstelling tot de publicatie van de ruwe scores in landelijke media houden we (volgens de richtlijnen van de inspectie) voor een zuiver beeld wel rekening met:
 1. drie groepen leerlingen die op grond van richtlijnen van de inspectie buiten beschouwing mogen worden gelaten.
 2. de verschillende scholengroepen (afhankelijk van de populatie), ieder met een eigen landelijk gemiddelde.

We willen de resultaten van het onderwijs in de juiste verhouding zien met de maatschappelijke opdracht en de visie van de school. Omdat ieder kind verschillende gaven en talenten van God heeft gekregen waarderen we de verschillen tussen kinderen ook positief. Kinderen hebben een eigen manier van werken en leren niet alleen met het hoofd (cognitief),maar ook met het hart (sociaal/relatie/emotie) en handen (expressief). We hebben als school daarmee de verantwoordelijkheid om kwalitatief en passend onderwijs voor ieder kind te realiseren.BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet