Informatie over de cultuureducatie.

Graag willen we u als ouders informeren over de inhouden van Cultuureducatie op Bij de Bron in relatie tot de excursies.

In deze themabrief worden de volgende onderwerpen behandeld: de deelgebieden, kerndoelen, aanvullende doelen, kunstzinnige oriëntatie en waarom we cultuureducatie belangrijk vinden. Tenslotte vertellen we u nog iets over de taak van de ICC’er

Cultuureducatie als één van de leergebieden.
Cultuureducatie is allereerst van belang, omdat het een van de leergebieden is van het basisonderwijs. Leerlingen dienen ermee kennis te maken, niet alleen vanwege de formele verplichtingen, maar ook omdat we ons geen ontwikkeling van jonge mensen kunnen voorstellen zonder kennismaking met cultuuruitingen. De volgende aspecten zijn van belang:
a.        Toerusting voor de toekomst, deelnemen aan de samenleving
b.        Overdracht van culturele verworvenheden
c.        Ruimte voor individuele ontwikkeling door het opdoen van persoonlijke, vormende ervaringen

Cultuureducatie als bijdrage aan het leerklimaat.
Cultuureducatie draagt bij aan een beter, rijker leerklimaat omdat deze vorm van onderwijs:
·         gelegenheid biedt om te ordenen
·         mogelijkheden biedt voor individueel en gemeenschappelijk leren
·         ruimte biedt voor eigen initiatief
·         inspiratie aanreikt uit andere culturen
·         een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’
·         een al te smalle focus op wat ‘nuttig’ is, corrigeert
·         op meerdere intelligenties en beroep doet
·         helpt om kerndoelen van andere leergebieden te realiseren
 
Cultuureducatie en visie op leren.
Cultuureducatie geeft vorm aan een inspirerende visie op leren. Leren lukt met name als het betekenisvol is. We noemen dit ook wel authentiek leren. Er worden verbanden gelegd tussen leefwereld, kennis en ervaring.
Als kinderen ‘leren leren’ blijven ze als volwassenen meer gemotiveerd om te blijven leren: leren kan interessant zijn!
 
Cultuureducatie als visie op vorming.
In ons huidige onderwijs wordt misschien nog wel eens teveel de nadruk gelegd op dingen leren. De school heeft een bredere taak: vorming en opvoeding. Daarin kan cultuureducatie een belangrijke rol spelen
 
Leerlijnen en planning van  activiteitenOp de school heeft cultuureducatie een vaste plek gekregen door het gebruik van projecten die aangereikt worden door de Cuvo-groep (bovenschoolse werkgroep voor Culturele Vorming) en door het afspreken van eigen projecten binnen de school.
 
Wij onderscheiden zes deelgebieden van cultuureducatie: drama, audiovisueel, literair, beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed.
Elk jaar komt er vanuit de werkgroep CUVO  een ander deelgebied aan bod. Àlle deelgebieden moeten een plaats krijgen binnen ons onderwijs.
 
Kerndoelen voor het basisonderwijsIn de herziene versie Kerndoelen voor het Basisonderwijs worden 58 kerndoelen beschreven voor het basisonderwijs. Hiervan hebben er drie betrekking op cultuureducatie:
 Kerndoel 54  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.


Aanvullende doelen voor onze school met betrekking tot cultuureducatie:
Cultuureducatie draagt bij aan een rijker leerklimaat omdat het :
·         gelegenheid geeft voor creativiteit;
·         mengvormen stimuleert van individueel en gemeenschappelijk leren;
·         ruimte biedt voor eigen initiatief;
·         ook ruimte biedt voor coöperatieve werkvormen;
·         op meerdere intelligenties een beroep doet;
·         helpt om doelen van andere leergebieden te bereiken.
 
Daarnaast vinden wij cultuureducatie waardevol omdat:
·         Kinderen leren hun eigen ideeën, belevenissen, waarnemingen en gevoelens vorm te geven in voor hen zelf en anderen begrijpelijke en aantrekkelijke vorm. Ze durven over hun ervaringen, gevoelens en ideeën te communiceren en deze te presenteren aan hun groep of aan een breder publiek.
·         Kinderen leren diverse technieken, materialen en vaardigheden te beheersen. Dit zal veelvuldig aan de orde zijn tijdens de handvaardigheid, teken, drama en muzieklessen.
·         De kinderen worden toegerust voor de toekomst, zodat zij straks adequaat kunnen participeren in de samenleving: kunst en cultuur vormen daar een onderdeel van.
·         Kinderen ontmoeten en werken samen met kunstenaars, professionals en amateurs uit de wereld van kunst en cultuur.
·         Wij contacten bevorderen tussen school en samenleving en ook daadwerkelijk buiten de schoolmuren onderwijs aanbieden.
·         Wij proberen een goede balans te vinden tussen leren en doen.
 
Kunstzinnige oriëntatie1.        Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.
 
2.        Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school als via de (buiten)wereld plaats. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.
 
3.        Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren zich te uiten aan de hand van aan het kunstzinnige domein ontleende middelen en ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan hand van de aspecten:
a.        kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
b.        ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
c.        ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen;
d.        ze spelen en bewegen.
Openlucht Museum groep 3 t/m 8
 
4.        Waar mogelijk worden onderwerpen gebruikt die samenhangen met leerstof uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.
 
ICC
Op onze school hebben we de functie van ICC. Dat betekent Intern Cultuur Coördinator. De ICCér draagt er voor zorg dat de CULTUUREDUCATIE een juiste plek krijgt binnen ons onderwijs. Juf Wilma is de ICC-er voor onze school.
 
De taak van de ICC’er
De ICC’er stelt in overleg met het team een jaarplan op met activiteiten en excursies.
De activiteiten houden o.a. in:
- het deelnemen aan de aangeboden programma’s van de overkoepelende CUVO commissie, zoals “Een  
  schrijver in de klas” of  “Bezoek aan een workshop en/of tentoonstelling in Putten”.
- het uitnodigen van workshops op school, zoals  “Omgaan met klank en ritme” of “Kennismaken met  Slaginstrumenten”.
De excursies zijn per groep, per bouw of soms voor de hele school.
We proberen elk jaar een excursie te organiseren voor meerdere groepen in de school, zoals een bezoek aan de Hoge Veluwe en het Openluchtmuseum. Voor deze excursies zetten we bussen in. Voor de excursies met de groep gaan meestal ouders mee en maken we gebruik van de auto als vervoermiddel of de fiets.                         
Slagwerkles gr. 6,7,8
Elk jaar zijn er wel enkele “excursieaanbiedingen”, die niet in het jaarprogramma staan. We proberen die dan , bij voldoende belangstelling, in te passen.
Het excursieaanbod is schoolbreed vastgesteld en per groep ingevuld. Er wordt jaarlijks bekeken of aanpassing noodzakelijk is.
 
Tot slot
De excursies zijn GEEN schoolreisjes. Het zijn educatieve uitstapjes, die op school worden voorbereid. Op locatie wordt deelgenomen aan een educatief project of de leerkrachten hebben zelf vragen en/of opdrachten gemaakt.
Na afloop vindt altijd in de groep een evaluatie plaats in de vorm van een gesprek of een afsluitende les.
De excursies sluiten in de meeste gevallen aan op lessen in school.
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. deze themabrief, neemt u dan contact op met de school.
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet