Missie en Visie

houdelijk 
Basisschool met de Bijbel ‘Bij de Bron’ is één van de negen scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.
Wat dat betekent, hebben wij verwoord in onze missie en visie.
 
Missie vereniging
CNS Putten staat voor identiteitsgebonden, degelijk en modern onderwijs. Vanuit de grondslag belijden we dat ieder kind uniek is en eigen talenten heeft ontvangen van God, Schepper van al het leven in de hemel en op aarde. Het onderwijs levert een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van kinderen en is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden. Het sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling.


Visie van de school
Visie op identiteit
Onze school is een basisschool met de Bijbel. Het onderwijs is dus gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal. Deze blijde en actuele boodschap van genade en verzoening willen we van harte uitdragen.
Als christelijke school werken we vanuit het Bijbels principe, dat we God moeten liefhebben en de naaste als onszelf. Zo is elk kind een schepping van God, elk kind is uniek. Wij werken vanuit bovenstaande visie en maken de visie zichtbaar in onze schoolorganisatie. We noemen hier: de omgang met elkaar, de keuze van de methodes, de taal die wordt gesproken en de sfeer die er heerst op school. Richtsnoer voor ons handelen is de Bijbel.
Onze school is een gemeenschap van leerlingen, ouders, personeelsleden, bestuursleden en leden van de vereniging, waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid een onmisbaar element.
Bronwaarde: Putten bij de Bron.

Visie op opgroeien en ontwikkelen

Samengevat kenmerkt het pedagogisch klimaat op Bij de Bron zich door het centraal stellen van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. De leraren zorgen ervoor dat de kinderen zich geborgen voelen en bevorderen een optimale ontwikkeling van de leerlingen door:
• het hebben van hoge verwachtingen
• het activeren van leerlingen
• het bieden van een veilige en functionele leeromgeving
• het toepassen van reïnforcement (positieve bekrachtiging) en feedback
• het bieden van voldoende structuur
Bronwaarden: welbevinden versterken en betrokkenheid vergroten van het kind. Geborgenheid bieden in een veilige omgeving.
 
Visie op leren en lesgeven
We hebben oog voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ieder kind verschillende gaven en talenten van God heeft gekregen. Daarom waarderen we de verschillen tussen kinderen ook positief.
Kinderen hebben een eigen manier van werken en een uniek meervoudig intelligentieprofiel. We willen recht doen aan de uniciteit van ieder kind. De verschillende intelligenties komen tot uitdrukking in het beeld leren met hoofd (cognitief), hart (sociaal- relatie-emotie) en handen (expressief).
Het is een uitdaging om de verschillende kanten van dit profiel te ontwikkelen. Keuzevrijheid (er is iets te kiezen) is hierbij van belang.
 
We geven onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem en gebruiken hierbij actuele methoden. De hoofdvakken (rekenen/taal/lezen) hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs.
De doorgaande lijn is een belangrijke voorwaarde voor ononderbroken ontwikkeling. Dit betekent niet dat ieder zijn/haar eigenheid moet inleveren. Dit willen we benutten omdat enthousiasme, motivatie en ieders eigen talenten hiermee samenhangen. Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor ieder afzonderlijk teamlid. Het benutten van en ruimte geven aan ieders afzonderlijke gaven/talenten in het onderwijs op Bij de Bron geeft voeding aan de school in ontwikkeling.
Leren en ontwikkelen gebeurt bij uitstek in de samenwerking, dus: samen sterk!
 
Een goed onderwijsleerproces in de groepen is hierbij onmisbaar.
Tot de kernelementen van het onderwijsleerproces op onze school behoren:
• effectieve planning en besteding van de leertijd
• de leerlingen zijn taakgericht vanuit betrokkenheid
• doelgerichte instructie met aandacht voor automatiseren
• inzet van flankerende lesstof
• de leraar staat centraal, hij voert de regie en hanteert een optimaal klassenmanagement
• de leraar stemt het onderwijs af op de leerlingen
Bronwaarden: zelfstandig en samenwerken, maatwerk leveren, kennis delen; gevarieerd en interactief
 
Missie school
Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met Bronwaarden:


Bij de Bron voor waarde(n)vol onderwijs
BmdB Bij de Bron, 2011
Realisatie: Anyway Internet